مصاحبه

چگونه آتی شهر هوشمند ایرانیان از مرحله استارت‌آپ موفق گذر کرد و اکنون بازوی فناوری تاپ شده است؟ آتی شهر هوشمند ایرانیان که در حال حاضر سهامدار عمده آن 3 شرکت فناورانه از مجموعه پارسیان هستند، نمونه بارز یک استارت‌آپ فین‌تکی است که بر مبنا یک...