انتقادات و پیشنهادات

این متن به صورت کاملا محرمانه و بدون هیچ گونه مشخصاتی از فرستنده،مستقیما به رویت مدیر عامل می رسد.